یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲

صد خصوصيت افراد موفق

« يكصد خصوصیات رفتاری در بين افراد موفق »


1-   بخداوند ايمان دارند  و معتقدند كه ايمان مبناي همه اعجازهاست و پادزهر شكست و در همه حال شاكر خداوند هستند .

2-     داراي اهداف مشخص هستند .

3-     هميشه در پي فرصت هاي مناسب هستند .

4-     داراي روحيه مداومت و پشتكار هستند .

5-     در اثر بروز مشكلات متوقف نميشوند .

6-     با متخصص مشورت مينمايند .

7-     تسليم مشكلات نميشوند و سخت كوش هستند .

8-    در مقابل جواب نه ، تسليم نمي شوند .

9-     از غير ممكن حرف نمي زنند .

10-  مي دانند كه چه مي خواهند.

11-  حاكم بر سرنوشت خود هستند .

12- محدوديت هاي ذهنشان را ؛ معيار سنجش نميدانند .

13- داراي اشتياق سوزان جهت رسيدن به هدف هستند .

14-  در پي  رسيدن به هدف خود ؛  راه بازگشتي را قرار نميدهند ؛ شايد راه را عوض كنند ولي هدف را هرگز .

15-  به رويا هاي خود جامه عمل ميپوشانند ؛ و اجازه بي احترامي را  نميدهند .

16-  به گفته هاي بيجاي  ؛ اين و آن آنچنان توجه نميكنند .

17- در لحظات بحراني ؛ بدنبال نقطه عطف موفقيت هستند .

18-  ذهنشان در شرايط باور است .

19- خوب گوش ميدهند و راهكارهاي مناسب را پيدا ميكنند.

20-  عقيده دارند که « هرگز » زمان طولاني است .

21-  معتقد هستند كه  با ايمان به خود ؛ هرشخصي از ذلت به قدرت ميرسد .

22-  عوامل ناخوشايند را از ذهن خود دور نگهميدارند .

23-  از نيروي ديگران نيز استفاده ميكنند ؛ با شرايط  منصفانه .

24-  ديگران را تشويق ميكنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدير و ياري  ؛ قرار ميدهند .

25-  از حسادت  و خود خواهي به دور هستند .

26-  از اظهار نظر خود ؛ ترسي ندارند .

27-  عاشق رشد و اوج هستند .

28-  پيروز ميشوند چون باور دارند .

29-  اشخاصي با احساس و هيجاني هستند كه خوب خود را كنترل ميكنند .

30-  معتقد هستند در قبال هيچ ، نصيب هيچ است .

31-  در ابتداي كار حساب ميكنند كه ؛ پاداش كار به تلاشش مي ارزد ؟.

32-  ريسك ميكنند و منتظر برنامه قطعي و 100% نيستند و زياد به استدلال اعتماد نميكنند و  معتقد هستند كه ذهن نيمه هشيارشان  ؛ نقشه را طراحي ميكند .

33-  ارباب خويشتن هستند و مسلط بر خود .

34- معتقدند كه تمامي موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزي شكست خورده بودند .

35- ميدانند كه جواب سوالات خود را ؛ از كجا تهيه كنند .

36- ميتوانند يك گروه متخصص مورد نياز را دور هم جمع كنند .

37-  موفقيت را يك عادت ميدانند .

38-  با كساني همكاري ميكنند كه با سختي ها كنار نميايند .

39-  ذهن خود را ماهيچه ميدانند و مانند يك ورزشكار تمرين ميكنند تا قوي تر شوند .

40-  با اراده راههاي محال را پيدا ميكنند .

41-  خواسته اشان را با تمام و جود به خود و ديگران و خداوند  ميگويند.

42-  در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برايشان مهم است .

43-  در برابر شكستها ي موقتي ؛ ميگويند اين راه اشتباه بود و راه ديگر را امتحان ميكنند .

44-  معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پيرو خوبي بوده است .

45-  شجاعتشان موقتي نيست و ادامه دار است .

46-  خويشتن را براحتي كنترل ميكنند .

47-  احساس انصاف و عدالت  در درون آنهاست .

48-  در تصميم گيري هاي خود ؛ قاطع هستند .

49- داراي برنامه قبلي و عملي هستند .

50-  هميشه از ديگران فعال تر هستند .

51-  داراي شخصيت خوشايند و محترم هستند .

52-  نسبت به اطرافيان ؛ احساس همدلي و همدردي واقعي هستند .

53-  بر تمام جزئيات  امور خويش احاطه دارند .

54-  حتي مسئوليت اشتباهات و نواقص همكاران و پيروان خود را مي پذيرند و به گردن ديگري نمي اندازند و دنبال بهانه آوردن نيستند .

55-  براحتي اصول همكاري را رعايت ميكنند ؛ و رضايت همكاران و پيروان را بدست مي آورند .

56-  هميشه در پي آن هستند كه به ديگران خدمت كنند .

57-  از رقابت نميترسند و از اينكه ديگري جايشان را بگيرند ؛ واهمه اي ندارند .

58-   موفقيت و زحمات  پيروان  و همكاران را به پاي خود نمي نويسند و موفقيت را بين گروه تقسيم ميكنند .

59-  بسيار وفادار و صميمي  هستند .

60-  در دل همكاران و پيروان ؛ ترس و هراس نمي كارند .

61-  به سمت و عنوان ؛ جهت ايجاد احترام ؛ معتقد نيستند .

62-  به وضع ظاهري خود ؛ اهميت مي دهند .

63-  ادب را همچون ؛ خدمات ميدانند .

64-  بهاي پيشرفت و ترقي را مي دهند .

65-  خواسته هاي خويش را بدون خدشه وارد كردن به حقوق ديگران ؛ بر آورده ميكنند .

66-  تنبل نيستند و كار امروز را به فردا موكول نمي كنند .

67-  در انتظار رسيدن زمان مناسب نيستند ؛ زمان مناسب را مي سازند .

68-  مشكلات آنها را خسته نميكند ؛ آنها مشكلات را خسته ميكنند .

69-  در تصميم گيري ها ؛  سرعت عمل دارند و در اجراي آن ؛ تجديد نظر نميكنند .

70-  به احتياط بيش از حد ؛ اهميت نمي دهند .

71-  چشمانشان را باز نگهداشته و نمي ترسند .

72-  براي آينده هميشه پس انداز ميكنند .

73-  توسط رفتار خوب باديگران ؛ رابطه خوب ميسازند و از اين فرصت ؛ بموقع استفاده ميكنند .

74-  صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .

75-  همه نقاط ضعف و قدرت خود را ميدانند و هميشه در پي اصلاح و تقويت آن هستند .

76-  براي اهداف خود زمان تعيين ميكنند .

77-  فرق خود باوري و خوستائي را ميدانند .

78-  تعادل رفتاري خود را خوب حفظ ميكنند .( ظاهرشان نشان نميدهد كه دارا هستند و يا ندار ) .

79-  تفاوت حيا و نجابت  را با كمروئي ؛ خوب ميدانند .

80-  اهل تكبر نيستند و ميدانند كه مثلا :  فروشنده اي كه متكبر باشد ؛ مشتري هاي خود را از دست ميدهد ویا........ .

81-  ديگران را بزرگ ميكنند .

82-  در برخورد اول اثر خوبي بر روي طرف مقابل ميگذارد .

83-  كسي با انها ؛ احساس ناراحتي نمي كند .

84-  بخشنده هستند ؛  هم نسبت به خود و هم ديگران .

85-   از افراد منفي دوري ميكنند .

86-  تا حدودي شوخ طبع هستند .

87-  براي جدي بودن ؛ از اخم  استفاده نمي كنند .

88-  در مقابل ضعيف تر از خود مغرور نيستند و در مقابل بالا دست خود ذليل نيستند و ادب را رعايت ميكنند  .

89-  اكثرا ؛ افراد سختي كشيده  هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .

90-  خوب بلدند كه از خودشان دفاع  و مراقبت كنند .

91-  از تنهائي حوصله اشان سر نميرود .

92-  خنده رو هستند و قاطع .

93-  به انچه ميدانند ؛ جدا  عمل ميكنند .

94-  در باره ديگران كمتر حرف ميزنند و متقابلا در رابطه با طرحهاي بزرگ سخن ميگويند .

95-  سعي ميكنند كه دانش و اطلاعات  خود را به روز رسانند .

96-  وعده و قول بيخود به كسي نميدهند .

97-  علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال كاشت هستند .

98-  در اموري كه به شخص ديگري مربوط است ؛ بيخود تصميم گيري  نميكنند .

99-  در ندانسته هايش ؛ براحتي ميگويد كه نميدانم و لازم بداند پس از آن تحقيق ميكند .

100-  بدنبال هدر نمودن وقت و وقت كشتن نيست و قدر زمان را خوب ميداند .

 

نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 8:23 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲

پروبیوتیک

 

2-1-1 تاریخچه پروبیوتیک

تا نیمه دوم قرن نوزدهم ، مطالعات و تحقیقات علمی بر روی میکروارگانیسم ها و واکنش آنها با میزبان انسانی بر روی جنبه های منفی آنها متمرکز بود . درهمان زمان این عقیده که سلامتی از روده آغاز می شود بیان شد . از آنجا که مواد اضافی و سموم از روده به گردش خون وارد می شوند ، کاهش عفونت در روده به عنوان هدف برای برخی از درمان ها قرار گرفت .

Doderlein  (1882) احتمالاً اولین دانشمندی بوده است که همکاری سودمند باکتری های واژینال را مطرح کرده است . به این صورت که آنها با تولید اسید لاکتیک از قندها سبب مهار رشد باکتری های بیماریزا می شوند . در سال 1906 Henry Tissier در مدفوع کودکان مبتلا به اسهال تعداد کمی باکتری ویژه به شکل Y (بیفیدوباکتریوم) یافت . او نشان داد که این باکتری ها به حفظ فلور روده در افراد مبتلا به اسهال کمک می کنند .در سال 1907 ، Elie Metchnikoff در پر تیراژترین کتاب خود یعنی طولانی کردن عمر (The prolongation of life) برای اولین بار از فرضیه مزایای سلامتی باکتری های لاکتیک اسید در فراورده های شیر فرمنته دفاع کرد . او ادعا کرد که مصرف فراورده های لبنی تخمیر شده عامل افزایش طول عمر در قفقازی ها می باشد و جانشینی میکروارگانیسم های ماست به جای میکروارگانیسمهای روده را مفید دانست .کارهای Metchnikoff و Tissier اولین اقدامات علمی در زمینه استفاده از  باکتری های پروبیوتیک بودند(Scott Weese J. (2001))

 

2-1-2 تعریف واژه پروبیوتیک

واژه پروبیوتیک از کلمه یونانی پروبیوس (برای زندگی Bio=life  ، Pro=for)اقتباس شده و اولین بار در سال 1953 توسط Kollath  در مورد تمام ترکیبات آلی و غیر آلی به کار برده شده به صورت مکمل در فراورده های غذایی ارائه شد(Alhart and Stage.A.J.(2003)) . در سال 1965 ، Lilley  و Stillwell  پروبیوتیک ها را مواد ترشحی به وسیله یک میکروارگانیسم که رشد یک یا چند میکروارگانیسم دیگر را تحریک می کنند معرفی نمودند از این رو پروبیوتیک متضاد واژه آنتی بیوتیک به معنای حیات بخش تعریف شد.( Lilley DM, Stillwell RH. (1965)).در سال 1974 Parker واژه پروبیوتیک را به مواد و ارگانیسم هایی نسبت داد که در برقراری تعادل روده نقش دارند . پس از آن Fuller در سال 1989 پروبیوتیک را یک مکمل غذایی میکروبی زنده معرفی کرد که اثرات سودمندی در میزبان حیوان و انسان می گذارد و باعث بهبود تعادل میکروبی روده اش می شود.( Fuller R. (1991))

جدید ترین تعاریف در سال 1998 توسط Salminen و همکارانش بیان شد . آنها پروبیوتیک ها را به عنوان عوامل و عناصر غذایی میکروبی زنده معرفی کردند که برای سلامتی مفید هستند.( Goktepe I, (2005))

 به طور کلی عبارت پروبیوتیک به میکروارگانیسم های زنده ای تعلق می گیرد که می توانند ضمن عبور از دستگاه گوارش زنده بمانند و اثرات مفید و سودمند بر روی میزبان بر جا گذارند.( Lee YK, (1995), Fuller R. (1993,).

 

2-1-3 باکتریهای اسید لاکتیک

گروهی از باکترهای گرم مثبت که در برخی خصوصیات مورفولوژیکی ،متابولیکی و فیزیولوژیکی اشتراک دارند.همگی گرم مثبت بدون اسپور،فاقد تنفس و به اشکال میله ای یا کروی دیده می شوند.( Lee WK,Lee SM,(2000))

 

2-1-3-1 طبقه بندی باکتریهای اسید لاکتیک

این باکتری ها اغلب در غذا ،محصولات تخمیری ،مخاط انسان و حیوانات سکونت دارند.تعین حدود این گروه مورد بحث است.اگرچه لاکتوباسیل ، لوکونوستوک ، پدیوکوکوس ،استرپتوکوکوس از گذشته دور هسته اصلی این گروه را تشکیل می دهند،بر اساس طبقه بندی یافته های جدید امروزه 20 جنس مختلف به این گروه نسبت داده می شود .جنس بیفیدوباکتریوم به علت تولید اسید لاکتیک و برخی خصوصیات مشترک جزء این گروه دسته بندی می شوند اگرچه این جنس خصوصیات فیزیولوژیکی و روش تخمیر متفاوتی دارند(Bae HS, Shin MS,(1996))

 

2-1-3-2 طبقه بندی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی

طبقه بندی باکتری های اسید لاکتیک در جنس های مختلف بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی ،نحوه تخمیر گلوکز ،رشد در غلظت های بالای نمک و تحمل شرایط اسیدی و قلیایی است. از مارکرهای شیمیایی مانند ترکیب اسید های چرب و ساختار دیواره سلولی نیز در طبقه بندی استفاده می شود.

 

2-1-3-3 طبقه بندی بر اساس خصوصیات ژنتیکی

طبقه بندی باکتریهای اسید لاکتیک بر اساس آنالیز توالی  s rRNA16 با طبقه بندی بر اساس خصوصیات  فنوتیپی  انطباق ندارد.تکنیک های مولکولی بخصوص تکنیک هایی که بر اساس روش PCR طراحی شده اند مانند  PFGE(Pulse-Field Gel Electrophoresis) ، RFLP(Restriction Fragment length Polymorfism) ، Finger printing  و Rep-PCR در شناسایی و ردیابی باکتریهای اسیدلاکتیک کاربرد زیادی دارند.امروزه از روش های غیر وابسته به کشت جهت مانیتورینگ و بررسی  میکروفلور روده استفاده می شود بررسی ها نشان داده که TGGE(Temperature Gradiant Gel Electerophoresis ) و DGGE (Denaturing Gradiant Gel Electrophoresis) روش های کاربردی در آنالیز s rRNA16بوده و ابزاری مناسب برای تعیین و مانیتورینگ جمعیت باکتریایی می باشد.( Coeuret,Vand Dubernet.S.(2003))

 

2-1-4 میکروارگانیسم های پروبیوتیک

انواع باکتری های اسید لاکتیک شامل گونه های لاکتوباسیلوس ، گونه های بیفیدوباکتریوم ، گونه های انتروکوکوس فیشیوم ، لاکتوکوکوس لاکتیس ، لوکونوستوک مزانتروئیدس ، پدیوکوکوس اسیدیلاکتی ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس از میکروارگانیسم های پروبیوتیک می باشند . طبقه بندی این باکتری ها بر اساس واکنش گرم و تولید اسید لاکتیک از کربوهیداتهای قابل تخمیر گوناگون می باشد . علاوه بر این برخی از باکتری های غیر اسید لاکتیک نظیر باسیلوس سوبتیلیس ، سویه نیسل اشریشیاکلی ، ساکارومیسس سرویزیه نیز در گروه میکروار گانیسم های پروبیوتیک قرار می گیرند . لاکتوباسیلوس ها مقیم طبیعی دستگاه گوارش و واژن انسان می باشند . سویه های بیفیدوباکتریوم نیز از فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوان هستند که به هضم و جذب مواد غذایی کمک می کنند و توانایی ساخت برخی از ویتامین ها را نیز دارا می باشند.سویه های باسیلوس در خاک ، کود و اجزای گیاه وجود دارند . بیشتر سویه های آن مضر هستند اما دو سویه باسیلوس لیکنفورمیس و باسیلوس سوبتیلیس به عنوان باکتری های پروبیوتیک استفاده می شوند . سویه های انتروکوکوس نیز در روده انسان و حیوان وجود دارند . سویه های لاکتوکوکوس از تولید کننده های اسید لاکتیک می باشند که در شیر ترش موجودند و چندین سویه از آنها پروبیوتیک می باشند . سویه های لوکونوستوک که در محیط های گوناگون وجود دارند ، به باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک تعلق دارند و برای افزایش کیفیت غذاهای فرمنته بکار می روند . سویه های پدیوکوکوس در غذاها و روی گیاهان یافت شده اند و به عنوان عوامل فاسد کننده آبجو شناخته شده اند . آنها اسید لاکتیک غیر فعال را تولید می کنند و برای تولید سبزیجات فرمنته و آبجو بکار می روند. سویه های ساکارومیسس از ارگانیسم های مخمر بکار رفته در تهیه آبجو و نان هستند و به عنوان مکمل غذایی استفاده می شوند .

 

2-1-5 جنس بیفیدوباکتریوم

بیفیدوباکتریوم  نخستین بار در سالهای 1899 و 1900 توسط نیسیر جدا و تشریح شدند او میکروارگانیسمهای میله ای ،بی هوازی و بدون گاز دارای بیفیدومورفولوژی موجود در مدفوع نوزادان شیرخوار را باسیلوس بیفیدوس معرفی کرد.بیفیدوباکتریومها عموماً به عنوان بی هوازیهای گرم مثبت ، بدون اسپور ،غیر متحرک و کاتالاز منفی تعریف می شوند.آنها در اشکال متفاوتی از جمله میله های خمیده و کوتاه ،میله های تجمعی و یا میله های به شکل Y وجود دارند. در حال حاضر جنس بیفیدوباکتریوم 30 گونه را در بر می گیرد که از میان آنها 10 گونه مربوط به منافع انسانی (پوسیدگی دندانی ، مدفوع و دستگاه تناسلی )،17 گونه مربوط به دستگاه گوارش (روده) حیوانات ، 2 گونه مربوط به فاضلاب و 1 گونه به شیر تخمیری می باشد.طبقه بندی بیفیدوباکتریوم به صورت زیر می باشد:

 

Genus

Order

Subclass

Class

Phylum

Kingdom

Bifidobacterium

Bifidobacteria

Actinobacterida

Actinobacteria

Actinobacteria

Bacteria

 بیفیدوباکتریومها دارای خصوصیات فنوتیپی مشترک با باکتریهای اسید لاکتیک هستند اما از نظر فیلوژنتیکی از این گروه متمایز است و جزء شاخه اکتینومایستهای باکتریایی گرم مثبت طبقه بندی می شوند .از خصوصیات عمده آنها محتوای بالای گوانین و سیتوزین (G+C) می باشد که بین 54 تا 67 مول در صد متفاوت است. در حالی که باکتریهای اسید لاکتیک حقیقی جزئی از شاخه کلستریدیوم با درصد   G+C کمتر از 55 در صد است.در ضمن تفاوتهای قابل ملاحظه ای میان خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی این گونه ها وجود دارد از جمله ترکیبات دیواره سلولی . بیفیدوباکتریومها ارگانیسم های ساکارولیتیکی هستند که اسید لاکتیک و اسید لاکتیک بدون تشکیل دی اکسیدکربن مگر در حین تجزیه گلوکونات تولید می کنند.(شکل 2-1 )هتروفرمانتاسیون توسط شکستن فروکتوز -6-فسفات به یک جزء 2 کربنی و یک جزء 6 کربنی آغاز می شود.تبدیل بخش 2 کربنی به استات به موازات تشکیل هپتوز-7-فسفات از بخش 4 کربنی و تشکیل یک جزء تریوز مشتق شده از یک مولکول فروکتوز-6-فسفات می باشد.هپتوز-7-فسفات متعاقباً به 2 مولکول پیروات شکسته می شود.بخش تریوز دوم باقی مانده از فروکتوز -6-فسفات به لاکتات تبدیل می گردد. به همین دلیل تخمیر 2 مول هگزوز منجر به تولید 3 مول استات و 2 مول لاکتات می شود.آنزیم کلیدی در چنین تخمیر گلیکولیتیکی فروکتوز-6-فسفات فسفوکتولاز که می تواند به عنوان یک خصوصیت تاکسونومیک در شناسایی این جنس استفاده شود اما قادر به تمایز بین گونه ها نیست(De vuyst L.,2000و Colins ,M.and Rodrigues U.(1991))در کنار گلوکز تمام بیفیدوباکتریومهای با منشأ انسانی قادر به مصرف گالاکتوز ، لاکتوز و معمولاً فروکتوز به عنوان منبع کربن هستند .گونه های بیفیدوباکتریوم همچنین در برخی موارد قادر به تخمیر کربوهیدراتهای پیچیده نیز هستند.سوبستراهایی که توسط بیشترین گونه ها تخمیر شدند عبارت بودند از D-گلاکتوز آمین ، D-گلوز آمین ،آمیلوز و آمیلوپکتین ،موسین معده ای ،پپسین فقط توسط بیفیدوباکتریوم اینفنتیس تخمیر شد و در حالی که بیفیدوباکتریوم اینفنتیس تنها گونه قادر به تخمیر D-گلوکورونیک اسید بود. سوشهایی از بیفیدوباکتریوم منگوم آرابینوگالاکتان، صمغهای عربی و تراگاکانت را تخمیر کردند(Leroy F.De Vuyst.L.(2004))بهینه pH برای رشد 6 تا 7 بوده و این در حالی است که در 0/5-5/4 pH< یا در 5/8-8 pH> عملاً هیچ رشدی صورت نمی گیرد.بهینه های رشد 37 تا 41 درجه سانتی گراد و حداکثر رشد در 43 تا 45 درجه سانتی گراد است و در دمای 25 تا 28 درجه سانتی گراد یا کمتر عملاً رشدی وجود ندارد.گونه بیفیدوباکتریوم لاکتیس که تا حد متوسطی قادر به تحمل اکسیژن می باشد اخیراً شناسایی شده است.( Gomes A.M.P.Malcata.F.X .(1999))

 

1 bifidobacterial fructose-6-phosphate shunt;

2, pyruvatekinase (pyk);

3, lactate dehydrogenase (ldh);

4, pyruvate formate lyase(pfl);

 5, phosphotransacetylase (pta) and acetate kinase (ack);

6, acetaldehydedehydrogenase (adh) and alcohol dehydrogenase (adh);

7,phosphoenolpyruvate carboxylase (ppc);

8, malatedehydrogenase(coding sequence not found in either B. longum genome);

 9, fumarase(coding sequence not found in either B. longum genome);

10, succinatedehydrogenase (sdh).

 

شکل2-1  : متابولیسم قند در بیفیدوباکتریوم ها(Roel Van der Meulen.etal. 2006

 

2-1-6 اکولوژی بیفیدوباکتریوم

بیفیدوباکتریومها در اکوسیستم فعال و پیچیده روده انسان و سایر حیوانات خونگرم و نیز زنبورهای عسل اهمیت بسیار بالایی دارند . آنها در مکانهای اکولوژیکی متفاوتی در مجاری تناسلی و معده ای- روده ای انسان پراکنده هستند که نسبت دقیق آنها عمدتاً توسط سن و نوع رژیم غذایی تعیین می گردد.میکروفلور طبیعی غالب در نوزادان بیفیدوباکتریوم است که سریعاً بعد از تولد استقرار می یابند.ترکیات گلیکوپروتئین کاپاکازئین موجود در شیر انسان عامل محرکی برای تکثیر این میکروارگانیسمها می باشد. با توجه به تعداد بیفیدوباکتریومها سومین جنس محسوب می گردد(در حدود 25 درصد از کل فلور روده انسان بزرگسال ) در سنین کهنسالی با کاهش شدید تعداد بیفیدوباکتریومها هراه است در حالی که باکتریهای آلوده کننده از قبیل کلستریدیا و کلی فرم ها معمولاً در اثر کاهش ترشح اسید معده در این گروه سنی افزایش می یابد.بیفیدوباکتریوم اینفنتیس و بروی که مربوط به نوزادان هستند در بزرگسالان توسط بیفیدوباکتریوم آدولسسنتیس جایگزین می شوند . در حالی که بیفیدوباکتریوم لنگوم در طول دوره زندگی همواره موجود است. این جریان سنی می تواند تحت تأثیر جذب رژیمی فاکتورهای بیفیدوژنیک و نیز فیزیولوژی میزبان متغیر است. عوامل بیفیدوس از دسته ترکیبات پری بیوتیک که پس از رسیدن به روده بزرگ در شرایط درون بدن رشد و فعالیت بیفیدوباکتریها را تشدید می کنند.زیرا باکتریها این ترکیبات را به عنوان منابع کربن و انرژی به مصرف می رساند.از مؤثرترین عوامل بیفیدوس به فروکتوالیگوساکارید ،لاکتولوز و نئوشوگر اشاره کرد.آزمایشات کلارک و همکاران و لانکاپوتر نشان داد که بیفیدوباکتریوم لانگوم علاوه بر مقاومت به اسید به غلظتهای 4 درصد از صفرا نیز مقاوم است و قابلیت چسبندگی بیفیدوباکتریوم ها به سلولهای روده در مقایسه با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بیشتر است.

فعالیت ضد میکروبی بیفیدوباکتریوم بدلیل تولید اسید آلی ممانعت از رشد اشرشیاکلی ،شیگلا ،سالمونلا تیفی و استاف اورئوس می شود. آنتی بیوتیک بیفیدین که از بیفیدوباکتریوم بیفیدوم جدا شده در برابر میکروکوکوس فلاووس و استافیلوکوکوس اورئوس فعالیت ضد میکروبی داشته و در 8/4 تا 5/5 فعال می باشد.بیفیدوباکتریوم اسیدهای صفراوی مزدوج را به اسیدهای صفراوی آزاد تجزیه کرد.این اسیدهای آزاد نسبت به اسیدهای صفراوی مزدوج فعالیت ضد میکروبی بیشتری داشته از طرفی دارای اثرات سودمندی برای میکروفلور روده می باشد.(محسن محمدی 76)

 

2-1-7 باکتریهای روده ای

یکی از ارگانهای کلیدی بدن سیستم گوارشی است که جمعیت تنوع میکروبی بسیار زیادی دارد.میکروبها در این اکوسیستم پیچیده بر یکدیگر و بر میزبان خود تأثیرات متفاوتی می گذارند.این سیستم با تمام پیچیدگی محل مناسب برای تبادل واکنش شیمیایی غذا است.سطح مخاط سیستم گوارشی به واسطه واحدهای حلقوی پرز و میکروپرزها بسیار گسترده شده است تا بتواند محلی مناسب برای تبادل واکنش های شیمیایی غذایی باشد.( Yang Huang.Michelle.Cand Adams (2004))تعداد باکتری در معده     cfu 103-101 و در ژژنوم برابر 107 و در پایان ایلئوم این جمعیت به 109 می رسد.جمعیت میکروبی در GTT 10 برابر دیگر بافتهای انسان است.این جمعیت زیاد نشانگر پتانسیل بالای متابولیکی برای هضم غذا،سم زدایی و تحریک و تعدیل سیستم ایمنی توسط این ارگان است(David Collins M. and G Gibson R.(1999)).

 Bacteriodes Eubacterium و Bifidobacterium بیشتر در روده بزرگ و Lactobacilli  بیشتر در روده کوچک ساکن هستند. (Goktepe,I,Juneja Kand Ahmedna M.(2006))

باکتریهای مستقر در دستگاه گوارش تأثیر به سزایی روی سلامتی انسان دارد..اگرچه ترکیب میکروفلور روده تقریباً ثابت است اما توسط عوامل مختلفی مثل سن،رژیم غذایی ، استرس ، عوامل محیطی و مصرف داروها ممکن است تغییر کند.تغییرات قابل توجهی در فلور میکروبی روده از زمان تولد نوزاد تا زمان بلوغ به وقوع می پیوندد.میتسوکا و همکارانش  در سال 1984 و دیگر دانشمندان بر روی توسعه فلور روده در آغاز تولد نوزادان و تغییرات آن در طول زمان رشد مطالعاتی را داشته اند.روده یک نوزاد تازه متولد شده خالی از هر نوع میکروارگانیسمی می باشد ولی فوراً بعد از تولد رشد باکتری آغاز می شود. (Roy Fuller,(1991))

نوزادانی که از شیر مادر تغذیه نمی کنند در نمونه های مدفوعی خود به طور عادی تعداد یک لگاریتم بیفیدوباکتریوم کمتر نسبت به نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می شوند دارند.برای بچه هایی که از شیر مادر تغذیه نمی شوند سطح بالاتری از انتروباکتریوم  و استرپتوکوکوس و دیگر باکتریهای فاسد کننده در نمونه مدفوعشان وجود دارد در حقیقت نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند نسبت به آنهایی که از شیر مادر تغذیه نمی کنند به دلیل وجود مواد ضد میکروبی تولید شده توسط بیفیدوباکتریوم در برابر عفونت ها مقاومترند.به مرور زمان با رشد و قطع شیر مادر تغییرات تدریجی در طیف میکروبی روده اتفاق می افتد و سهم بیفیدوباکتر از فلور روده به رتبه سوم نزول می یابد.86 درصد از فلورای کلی در شکم نوجوانان مربوط به باکتروئیدها می شود و به دنبال آن یوباکتریوم باکتریهای مفید می باشد.نوع فلور در نوجوانان ثبات بیشتری دارد ولی در میانسالی و دوباره در سنین پیری در فلور روده باز هم تغییراتی ایجاد می شود.

بیفیدوباکتریوم حتی به میزان بیشتری نیز کاهش می یابد. برای مثال یک حادثه مهیج تعداد بیفیدوباکتریوم را کاهش و باعث افزایش کلستریدیوم پرفرنجس شود که این موضوع باعث اسهال در سنین بالا می شود.ترکیب پیچیده فلورای روده ارتباط مستقیمی با سلامت بشر دارد.هرگونه اختلال در این توازن تغییراتی را در فلور روده ای باعث می شود که به طور متناوب و بتدریج منجر به چیره شدن میکروارگانیسمهای نامطلوب در روده می گردد که موجب بیماریهای عفونی می شود.(.Ouwehand. C (1998))

.با آنکه مطالعات زیادی روی اکولوژی روده صورت گرفته است اما هنوز تنها 400 گونه و جنس باکتری روده کشت و شناسایی شده اند.بیشتر باکتریهای مفید روده باکتریهای میله ای گرم مثبت از جنس لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتر است. بیفیدوباکتریومهای جدا شده از دستگاه گوارش شامل موارد زیر است.( Fennema.R.Hui,Y.Karel.(2001))

  B. adolescentis, B. angulatum, B.bifidum , B. breve , B. cantenulatum ,   dentium , B. infantis , B. longum                                                                B.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-8 نقش و عملکرد میکروارگانیسمهای روده

اپیتلیوم سالمی که جمعیت میکروفلور ثابت و پایداری دارد به صورت یک سد دفاعی زنده در برابر ورود و حمله باکتریهای بیماری زا، آنتی ژن ها و ترکیبات مضر عمل می نمایند.مکانیسم انتقال اختصاصی آنتی ژن در پرزهای اپیتلیوم وpatch s’Peyer  پاسخ ایمنی اختصاصی را تحریک می کند.حدود 80 درصد سلولهای تولید کننده ایمونوگلوبولین در روده کوچک یافت می شود.جمعیت میکروبی روده برای تحریک سیستم ایمنی مخاطی و تکثیر سلولهای سازگاری ایمنی ضروری است(Rial .D.and Rolfe.(2000))

 

2-1-9 مکانیسم اثر پروبیوتیک ها

مکانیسم هایی که پروبیوتیک ها برای محافظت از میزبان به کار می گیرند ، این گونه پیشنهاد شده اند :

 

2-1-9-1 تولید مواد بازدارنده توسط باکتری های پروبیوتیک

پروبیوتیک ها مواد مختلفی را تولید می کنند که هم بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی اثر مهار کننده دارند.این ترکیبات مهار کننده شامل :

 

2-1-9-1- اسید های آلی

تجمع اسید های آلی و کاهش pH باعث ممانعت از رشد بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می شود . اسید استیک در مقایسه با اسید لاکتیک خواص بازدارندگی بیشتری بر روی باکتری ها دارد .(  Dvuyst E, Lvandamme J. (1994))

 

2-1-9-1-پر اکسید هیدروژن

پر اکسید هیدروژن می تواند باعث پراکسیداسیون غشاء لیپیدی باکتری ها شود و در نهایت سبب افزایش قابلیت نفوذپذیری غشاء باکتری گردد . متابولیتهای اکسیژن (H2O2  و OH و -O) علاوه بر اثرات اکسیداسیون قوی که دارند ، می توانند سبب تخریب ساختمان مولکول اسید نوکلئیک و پروتئین های سلولی نیز شوند. (Gilliland SE, Yap P. (2000))

 

2-1-9-1-دی اکسید کربن

دی اکسید کربن می تواند در فعالیتهای آنتاگونیستی باکتری های اسید لاکتیک نقش داشته باشد . دی اکسید کربن با خارج کردن اکسیژن ، شرایط بی هوازی ایجاد کرده و باعث کاهش pH در داخل و خارج سلول می شود که این امر منجر به تخریب غشاء سلولی می شود.( Bank SG, Bord RG, Sparks N. (1990))

 

2-1-9-1-دی استیل

یکی از محصولات نهایی متابولیکی باکتری های اسید لاکتیک است که در شرایط هوازی و بی هوازی از پیرووات تولید می شود و بیشتر بر روی باکتری های گرم منفی ، مخمرها و کپک ها موثر است . Jay  (1980) گزارش کرد که دی استیل با پروتئین حامل آرژنین واکنش می دهد و در باکتری های گرم منفی مانع از متابولیسم آرژنین می شود . لازم به ذکر است که غلظت بالاتر از 400 میکرولیتر در میلی لیتر لازم است تا دی استیل خاصیت ضد میکروبی داشته باشد.(  Jay JM. (1980))

 

2-1-9-1- استالدئید

استالدئید در طی متابولیسم کربوهیدرات ها توسط باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتاتیو تولید می شود و به اتانول تبدیل می گردد . این واکنش توسط الکل دهیدروژناز انجام می گیرد . فقدان یا کاهش این آنزیم در باکتری های اسید لاکتیک ممکن است باعث تولید استالدئید اضافی شود .

 

2-1-9-1- باکتریوسین ها

باکتریوسین ها مواد ضد میکروبی پروتئین داری هستند که توسط سویه هایی از یک باکتری تولید شده و می توانند بر علیه باکتری های دیگر مورد استفاده قرار گیرند . معمولاً این مواد پپتیدهای کاتیونی هستند که ویژگی های هیدروفوبیک (آب گریز) دارند . در حقیقت باکتریوسین ها در فاز رکود (Stationary phase) تولید می شوند و به باکتری قدرت برتری نسبت به باکتری های دیگری که در همان شرایط وجود دارند را می دهد ..( Lebras G, Garel GR. (1998)) , Elke KA. (2004))

 

2-1-9-2 انسداد جایگاه های اتصال

مهار رقابتی جایگاههای اتصال باکتری بر روی سطوح اپی تلیال روده یک مکانیسم دیگر اثر بخشی پروبیوتیک هاست.گفته می شود که  بسیاری از پاتوژنهای روده ای برای استقرار در روده و ایجاد بیماری بتوانند به روده متصل شوند با توجه به این مسئله تعدادی از گونه های پروبیوتیک ها به دلیل توانایی اتصالشان به سلولهای اپی تلیال انتخاب شده اند. Marteau.PR.Vrese.M.and Cellier CJ.(2001))

 

2-1-9-3 رقابت برای کسب مواد غذایی

رقابت برای جذب مواد غذایی به عنوان یک مکانیسم اثر پروبیوتیکی پیشنهاد شده است.پروبیوتیک ها از مواد غذایی که مورد مصرف باکتریهای بیماریزا قرار می گیرند،استفاده می کنند.بررسی شده که میکروارگانیسمهای رودهای در مقایسه با کلستریدیوم دیفیسل برای جذب گلوکزمونومریک ،N-acetyl-glucosamin ,sialic acid موجود در محتوای کولون کارآمدتر هستند.( Tamime A.(2005))

 

2-1-9-4  تحریک سیستم ایمنی

 اگرچه مکانیسم های گفته شده به منظور ایجاد اثر سلامتی است اما باکتریهای پروبیوتیک باید توانایی زنده ماندن در دستگاه گوارش را داشته باشند و تحت شرایط سخت روده پایدار بمانند . ظاهراً سویه های پروبیوتیک چسبنده می توانند در دستگاه گوارش به طور موقت استقرار یابند و سبب افزایش میزان IgA شوند . نتیجه افزایش پاسخ IgA سرم ، اثر بر پاتوژن هایی از قبیل سالمونلاتایفی (Salmonella typhi Ty21a) می باشد . بسیاری از اثرات پروبیوتیک از طریق تنظیم ایمنی و بخصوص از طریق کنترل تعادل سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی اعمال می شوند.( Isolauri E. (2001) و Maldonado A. (2004))

 

2-1-10 ویژگی های عملکردی پروبیوتیک ها

2-1-10-1 اثرات سودمند از نظر تغذیه :

- ساخت مواد مغذی نظیر ویتامین B,K ،اسیدهای آمینه ،آنزیم لاکتاز،لیپاز،پروتئاز که از جمله آنزیم های تولید شده هستند که هضم مواد غذایی را تسهیل می کنند.

- بهبود جذب املاح (P,Cu,Mn,Fe,Zn,Ca) به علت ساخت اسید توسط پروبیوتیک ها و با کاهش pH یونیزه شدن املاح تسهیل می شود و دسترسی زیستی آن برای بدن افزایش می یابد.

- افزایش میزان جذب پروتئین پروبیوتیک ها با کاهش تعداد باکتریهای مضر به دلیل رقابت پروبیوتیک ها با این باکتریها مقدار بیشتری پروتئین برای جذب در دسترس بدن قرار می گیرد. (Vergio,Fand Hippokrates .(1954), Toure.R,.(2005))

 

2-1-10-2 اثرات سودمند از نظر درمانی

2-1-10-2-تعدیل میکروفلور روده

ایده اولیه پروبیوتیک بر اساس تغییر میکروفلور طبیعی بالقوه مضر به میکروفلور با اثرات مفید شکل گرفته است در واقع پروبیوتیک با کاهش تعداد کلی فرم ها،کلستریدیا و افزایش لاکتوباسیل ها یا بیفیدوباکترها ترکیب میکروفلور روده را بهبود می بخشد.مصرف باکتری پروبیوتیکی که توانایی گذشتن از دستگاه گوارش را داشته باشد موجب افزایش تعداد این باکتری ها در مدفوع می گردد. گاهی با افزایش یک جنس باکتری پروبیوتیک ،شاهد افزایش باکتری از جنس دیگر در مدفوع هستیم برای مثال مصرف لاکتوباسیلوس رامنوز موجب افزایش تعداد بیفیدوباکتر شمارش شده می شود.(Arthure.c .(2002))

 

2-1-10-2-تولید ویتامین ها و سایر فاکتورهای غذایی

طبق آزمایشاتی که بر روی بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انجام شد ، مشخص شد که توانایی تولید ویتامین B1 را دارا می باشند . لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ممکن است با مهار رشد باکتری های مصرف کننده تیامین که ویتامین B1 را تجزیه می کنند ، سبب جذب این ویتامین شوند. به دنبال مصرف خوراکی بیفیدوباکتریوم در نوزادان ، تعداد این باکتری ها در دستگاه گوارش افزایش یافت و در نهایت میزان تولید ویتامین B1 نیز چند برابر افزایش می یابد . علاوه بر این بیفیدوباکتریوم قادر است ویتامین های B6 و B9 و B12 ، فولیک اسید و اسیدهای آمینه مناسب را تولید کنند .

 

  2-1-10-2-اسهال

پروبیوتیک ها دارای خاصیت آنتاگونیستی بر علیه اسهال عفونی (اسهال مسافرتی ، اسهال ویروسی حاد در کودکان)و اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها است. بیشترین عامل اسهال در کودکان روتا ویروس ها هستند.در یک مطالعه اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس حرارت دیده به همراه بیفیدوباکتریوم لاکتیس زنده روی اسهال روتاویروسی بررسی و مشخص شد که این دو توأماً سبب کاهش دوره اسهال روتا ویروسی می شود (Diep DB, (2003)و Marteau P,. (2002)و Colombel JF, Cortot A, (1987))

 

2-1-10-2-کمک به تحمل لاکتوز

نقش پروبیوتیک ها در شکستن لاکتوز به خوبی مشخص شده است . میزان آنزیم شکننده لاکتوز که بتاگالاکتوزیداز است ، در افرادی که از عدم تحمل لاکتوز رنج می برند بسیار کم است . باکتری های موجود در محصولات غذایی تخمیری یا غیر تخمیری آنزیم بتاگالاکتوزیداز خود را در روده کوچک ، جایی که هضم لاکتوز در آنجا انجام می شود ترشح می کنند . اگر چه به نظر می رسد پروبیوتیک ها در هضم لاکتوز در روده کوچک نسبت به باکتری های آغاز گر (starter) ماست اثر کمتری دارند اما ممکن است بتوانند علائم بالینی که در اثر هضم نشدن لاکتوز ایجاد می شوند را تسکین بخشند.( Sanders ME. (2000)و Stegelmann A, De Verse M(2001))

 

 

 

 

2-1-10-2-تقویت سیستم ایمنی

به طور کلی پروبیوتیک ها تحریک سیستم ایمنی را از طریق قوی کردن دفاع غیر اختصاصی بر علیه عفونت ها و افزایش فعالیت فاگوسیتیک گلبولهای سفید خون و افزایش تولید IgA انجام می دهند.باکتری های پروبیوتیک توانایی افزایش ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی را با افزایش فعالیت سلولهای کشنده طبیعی (Natural Killer Cells) و فاگوسیتوز ، تغییر مقدار سایتوکین و افزایش میزان ایمنوگلوبولین ها را دارا هستند . (Gill HS. (1998),Waard R, (2002))

 

2-1-10-2-کنترل بیماریهای آلرژیک

گزارشات متعددی از افزایش روز افزون بیماریهای آلرژیک ارثی در دنیای صنعتی امروز منتشر می شود.مطالعات نشان می دهد که  میکروفلور نقش مهمی در بیماریهای آلرژیک دارد.اثر تنظیمی باکتریهای پروبیوتیک  روی بیماریهای آلرژیک به صورت  کاهش تکثیر لنفوسیت ها و تولید IL-4 به صورت invitro

،تقویت تولید سایتوکین های ضد التهابی IL-10 و کاهش پاسخ ایمنی به آنتی ژنهای غذا می باشد.

اخیراً پتانسیل پروبیوتیکی جهت کاهش بیماریهای آلرژیک مورد بررسی قرار گرفت در این بررسی   اطفالی که احتمال ایجاد واکنش های ایمنی در آنها زیاد بود به مدت 6 ماه پروبیوتیک مصرف کردند نتایج نشان داد که پروبیوتیک موجب کاهش ابتلا به اگزما در این اطفال می شود.( Arthure.c.Ouwehand.A.(2002)

 

2-1-10-2-عفونت های دستگاه تنفسی

استفاده از ماست پروبیوتیک شامل لاکتوباسیلوس رامنوسوس GG و سویه های بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ، کاهش باکتری های پاتوژن موجود در بینی را در مقایسه با ماست شاهد نشان داده است.( Serovsika T, Faenova S. (2002)و Gluck U, Gebbers JO. (2003))

 

2-1-10-2-یبوست

یبوست از مشکلات عمده روده ای در سنین بالاست . در این حالت میکروفلور مدفوع تغییر می کند و جمعیت باکتری های بیفیدوباکتریوم ، باکتروئیدها و به ویژه کلستریدیوم ها کاهش می یابد . تعدادی از تحقیقات بر روی اثرات باکتری های اسید لاکتیک بر یبوست و حرکات روده ای انجام شده اند.در تحقیق انجام شده بر روی افرادی که شیر تخمیری با لاکتوباسیلوس کازئی سویه شیروتا را مصرف کرده اند یبوست به شدت کاهش یافت.( Ogata T, Nakamura T. (1997),)

 

 

2-1-10-2-عفونت های دستگاه ادراری تناسلی

علاوه بر روده دستگاه ادراری – تناسلی هم زمینه ای مناسب برای عملکرد باکتری های پروبیوتیک است. در تحقیقی که بر روی 139 زن با عفونت حاد دستگاه ادراری و 185 زن به عنوان شاهد انجام شد ، مشخص شد که بین مصرف محصولات تخمیری حاوی باکتری های پروبیوتیک و کاهش ابتلا به عفونت های دستگاه ادراری ارتباط وجود دارد. ( Kontiokari. T (2003) Verse .M, (2002)).

 

2-1-10-2-عفونت هلیکوباکترپیلوری

استقرار هلیکوباکترپیلوری در مخاط معده با التهاب معده ، زخم های معده و سرطان معده همراه خواهد بود . چند سویه از پروبیوتیک ها اثر خود در مهار هلیکوباکترپیلوری را در شرایط In vitro نشان داده اند . تحقیقاتی که بر روی انسان انجام شده اند ، اثر بازدارندگی آنها بر روی هلیکوباکترپیلوری را تأیید کرده اند . این تحقیقات نشان داده اند که مواد ضد میکروبی تولید شده توسط چندین سویه لاکتوباسیلوس مانند اسید های آلی سبب مهار رشد این باکتری می شوند. (Fooks LJ. (2002) و Sanders ME. (1999))

 

2-1-10-2-کاهش ناراحتی های پوستی

همان طور که بدن به تغذیه از مواد غذایی جذب شده توسط روده نیاز دارد ، پوست هم نیاز به تغذیه دارد . یکی از راههای بهبود تعادل درونی بدن مصرف پروبیوتیک ها ست . استفاده از پروبیوتیک ها برای کنترل ناراحتی های پوستی به چند دهه قبل بر می گردد .در سال 1964 دکتر سیور (Dr.R.H Siver)  با چاپ مقاله ای در این خصوص تحت عنوان Lactobacillus for the Control of Acne در مجله Medical Society of New Jersey  توضیح داد که لاکتوباسیل ها برای درمان آکنه ، به خصوص در پسران و دختران زیر 18 سال ، مطمئن، ساده و به میزان 80 % موثر هستند . او بهبود در این افراد را پس از مصرف لاکتوباسیل ها با ارائه مدرک نشان داد . (Siver, R. (1964))

 

2-1-10-2-تسکین نفخ شکم

باکتری های اسید لاکتیک از رشد باکتری های بیماریزا و تولید توکسین ها و گازها جلوگیری می کنند . تفاوت در تولید گاز به دلیل گوناگونی باکتری های ساکن در دستگاه گوارش می باشد . استفاده از باکتری های اسید لاکتیک سبب تولید اسید لاکتیک و اسید استیک می شوند که pH محیط را کاهش می دهند . برخی از باکتری های پروبیوتیک با تغییر فلور روده تولید گاز و سایر ترکیبات را تغییر می دهند .

 

 

2-1-10-2-کاهش سموم

پروبیوتیک ها تولید مواد مضر از قبیل آمونیاک ، ایندول ، فنل ها و هیدروژن سولفید را که سرطان زا  هستند و به کبد آسیب می رسانند ، مهار می کنند . بیفیدوباکتریوم ها سمومی از قبیل آمونیاک را به عنوان منبع مهمی از نیتروژن برای سنتز پروتئین خود در طی فاز رشد استفاده می کنند . لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس هم نیتروزآمین را تجزیه می کند و می تواند تولید آن را در روده مهار کند . این دو باکتری قادرند تولید ایندول و رشد باکتری های تولید کننده آن را کاهش دهند .

 

2-1-10-2-کاهش کلسترول سرمی

مطالعات نشان می دهندکه افزایش سطح کلسترول سرمی با حمله های قلبی ارتباط مستقیمی دارد .باکتری های روده ای با تبدیل کلسترول به کوپروستانول که کمتر جذب می شود ، سبب ایجاد اختلال در جذب آن از طریق دستگاه گوارش می شوند . در تحقیقی که بر روی نوزادان انجام شده ، مشاهده شده است که نوزادانی که با شیر فرمنته تغذیه شده اند میزان کلسترول سرم آنها پایین است. در تحقیق دیگری مشاهده شد که بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط In vitro کلسترول را تجزیه می کنند . آنها از سنتز کلسترول با مهار آنزیمی به نام  HMG – CoA ردوکتاز که ساختن آن را به عهده دارد جلوگیری می کنند(Sanders ME. (1999))

 

2-1-10-2- پروبیوتیک ها به عنوان عوامل ضد موتاژن

آمین های هتروسیکلیک عوامل آغازگر سرطان روده بزرگ در حیوانات شناخته شده اند و تصور می شود یکی از علت های سرطان روده بزرگ در انسان نیز می باشد.این ترکیبات در طی پخت غذاهای مثل گوشت قرمز و ماهی بوجود می آیند .عموماً سرطان در اثر فعالیت غیر طبیعی ژنهای کنترل کننده رشد و تقسیم سلولی رخ می دهد این فعالیت غیر طبیعی ممکن است در اثر مصرف مواد سرطان زا و یا تولید آنها در طی فعالیت متابولیکی میکروب های ساکن روده ایجاد شود.رژیم های غذایی به ویژه گوشت و چربی بالا و فیبر پائین باعث تغییرات نامطلوبی در ترکیب فلور روده می شود.افزایش کلستریدیوم و باکتروئید و کاهش بیفیدوباکتریوم موجب افزایش فعالیت آنزیم های گلوکورونیداز ،آزوردوکتاز،اوره آز،نیتروردوکتاز،گلیکولیک اسید ردوکتاز می شود.این آنزیم ها عوامل پروکارسینوژن را به کارسینوژن تبدیل و احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می دهندو( Rafter J. (2002) و Collins. JK (1998))

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 14:7 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱

جدول مواد غذایی که بیشترین کلسترول را داردنوشته شده توسط حسین نوفلاح در 19:22 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱

ترجمهBiological function و Control of activity از enzyme wikipedia

Biological function

Enzymes serve a wide variety of functions inside living organisms. They are indispensable for signal transduction and cell regulation, often via kinases and phosphatases.[77] They also generate movement, with myosin hydrolyzing ATP to generate muscle contraction and also moving cargo around the cell as part of the cytoskeleton.[78] Other ATPases in the cell membrane are ion pumps involved in active transport. Enzymes are also involved in more exotic functions, such as luciferase generating light in fireflies.[79] Viruses can also contain enzymes for infecting cells, such as the HIV integrase and reverse transcriptase, or for viral release from cells, like the influenza virus neuraminidase.

An important function of enzymes is in the digestive systems of animals. Enzymes such as amylases and proteases break down large molecules (starch or proteins, respectively) into smaller ones, so they can be absorbed by the intestines. Starch molecules, for example, are too large to be absorbed from the intestine, but enzymes hydrolyze the starch chains into smaller molecules such as maltose and eventually glucose, which can then be absorbed. Different enzymes digest different food substances. In ruminants, which have herbivorous diets, microorganisms in the gut produce another enzyme, cellulase, to break down the cellulose cell walls of plant fiber.[80]

Glycolytic enzymes and their functions in the metabolic pathway of glycolysis

Several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathways. In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the catalytic reaction, the product is then passed on to another enzyme. Sometimes more than one enzyme can catalyze the same reaction in parallel; this can allow more complex regulation: with, for example, a low constant activity provided by one enzyme but an inducible high activity from a second enzyme.

Enzymes determine what steps occur in these pathways. Without enzymes, metabolism would neither progress through the same steps nor be fast enough to serve the needs of the cell. Indeed, a metabolic pathway such as glycolysis could not exist independently of enzymes. Glucose, for example, can react directly with ATP to become phosphorylated at one or more of its carbons. In the absence of enzymes, this occurs so slowly as to be insignificant. However, if hexokinase is added, these slow reactions continue to take place except that phosphorylation at carbon 6 occurs so rapidly that, if the mixture is tested a short time later, glucose-6-phosphate is found to be the only significant product. As a consequence, the network of metabolic pathways within each cell depends on the set of functional enzymes that are present.

Control of activity

There are five main ways that enzyme activity is controlled in the cell.

 1. Enzyme production (transcription and translation of enzyme genes) can be enhanced or diminished by a cell in response to changes in the cell's environment. This form of gene regulation is called enzyme induction and inhibition. For example, bacteria may become resistant to antibiotics such as penicillin because enzymes called beta-lactamases are induced that hydrolyze the crucial beta-lactam ring within the penicillin molecule. Another example are enzymes in the liver called cytochrome P450 oxidases, which are important in drug metabolism. Induction or inhibition of these enzymes can cause drug interactions.
 2. Enzymes can be compartmentalized, with different metabolic pathways occurring in different cellular compartments. For example, fatty acids are synthesized by one set of enzymes in the cytosol, endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus and used by a different set of enzymes as a source of energy in the mitochondrion, through β-oxidation.[81]
 3. Enzymes can be regulated by inhibitors and activators. For example, the end product(s) of a metabolic pathway are often inhibitors for one of the first enzymes of the pathway (usually the first irreversible step, called committed step), thus regulating the amount of end product made by the pathways. Such a regulatory mechanism is called a negative feedback mechanism, because the amount of the end product produced is regulated by its own concentration. Negative feedback mechanism can effectively adjust the rate of synthesis of intermediate metabolites according to the demands of the cells. This helps allocate materials and energy economically, and prevents the manufacture of excess end products. The control of enzymatic action helps to maintain a stable internal environment in living organisms.
 4. Enzymes can be regulated through post-translational modification. This can include phosphorylation, myristoylation and glycosylation. For example, in the response to insulin, the phosphorylation of multiple enzymes, including glycogen synthase, helps control the synthesis or degradation of glycogen and allows the cell to respond to changes in blood sugar.[82] Another example of post-translational modification is the cleavage of the polypeptide chain. Chymotrypsin, a digestive protease, is produced in inactive form as chymotrypsinogen in the pancreas and transported in this form to the stomach where it is activated. This stops the enzyme from digesting the pancreas or other tissues before it enters the gut. This type of inactive precursor to an enzyme is known as a zymogen.
 5. Some enzymes may become activated when localized to a different environment (e.g., from a reducing (cytoplasm) to an oxidizing (periplasm) environment, high pH to low pH, etc.). For example, hemagglutinin in the influenza virus is activated by a conformational change caused by the acidic conditions, these occur when it is taken up inside its host cell and enters the lysosome.[83]
 6. ترجمه متون
 7. عملکرد بیولوژیکی
  آنزیم ها در خدمت یک طیف گسترده ای از توابع در داخل موجودات زنده هستند. آنها برای انتقال سیگنال و تنظیم سلولی، اغلب از طریق کینازها و فسفاتازها ضروری هستند. [77] آنها همچنین تولید حرکت، با پروتئين اساسی عضله هیدرولیز ATP به ایجاد انقباض عضلانی و همچنین در حال حرکت محموله در اطراف سلول را به عنوان بخشی از اسکلت سلولی. [78] سایر ATPases در غشاء سلول پمپ های یونی درگیر در حمل و نقل فعال شده هستند. آنزیم ها نیز در توابع بیشتری را عجیب و غریب، مانند نور لوسیفراز تولید در کرم شب تاب درگیر شده هستند. [79] ویروس ها همچنین می توانند آنزیم برای سلول های آلوده، مانند اینتگراز HIV و ترانس کریپتاز معکوس، و یا برای انتشار ویروسی از سلول باشند، مانند ویروس آنفولانزا نورآمینیداز.
  یک تابع مهم آنزیم ها در دستگاه گوارش از حیوانات وجود دارد. آنزیم هایی مانند آمیلاز و پروتئاز مولکول های بزرگ (مواد نشاسته ای و پروتئین ها، به ترتیب) به کوچکتر را می شکنند، بنابراین می توان آنها را توسط روده جذب کرد. مولکول نشاسته، به عنوان مثال، بیش از حد بزرگ از روده جذب می شود، اما آنزیم های تجزیه زنجیره های نشاسته را به مولکولهای کوچکتر مانند مالتوز و در نهایت قند، که پس از آن می تواند جذب شود تبدیل می کند. آنزیم های مختلف را هضم مواد غذایی مختلفی هستند. در نشخوارکنندگان، که دارای رژیم غذایی گیاهخوار هستند، میکرو ارگانیسم ها در روده تولید یک آنزیم دیگر، سلولاز، سلولز دیواره سلولی از فیبر گیاهی را می شکنند. [80]

  آنزیم گلیکولیتیک و عملکرد خود در مسیر متابولیکی از  گلیکولیز
  آنزیم های متعددی می توانند با هم  در یک نظم خاص، ایجاد مسیر های متابولیک کار کنند. در یک مسیر متابولیک، یک آنزیم طول می کشد محصول آنزیم دیگری به عنوان یک بستر باشد. پس از واکنش کاتالیزوری، تولید می شود و سپس بر روی یکی دیگر از آنزیم ها منتقل می شود. گاهی اوقات بیش از یک آنزیم می تواند کاتالیز شود همان واکنش به صورت موازی، این امر می تواند به مقررات پیچیده تر اجازه دهد برای مثال، یک فعالیت ثابت پایین توسط یک آنزیم اما فعالیت درسایت القایی از یک آنزیم دوم ارائه شده است.
  آنزیم تعیین می کند که کدام یک گام در این مسیر رخ می دهد. بدون آنزیم ها، متابولیسم، نه از طریق همان مراحل نه به اندازه کافی سریع برای خدمت نیازهای از سلول پیشرفت می کنند. در واقع، یک مسیر متابولیک مانند گلیکولیز به طور مستقل از آنزیم نمی تواند وجود داشته باشد. گلوکز، به عنوان مثال، می تواند به طور مستقیم با ATP در یک یا بیشتر از کربن باشد واکنش دهد. خود را برای تبدیل شدن به فسفوریلیت. در فقدان آنزیم ها، این اتفاق به طوری که به آرامی  انجام می شود و ناچیز است. با این حال، اگر هگزو کیناز اضافه شده است، این واکنش های آهسته را ادامه می دهیم به گرفتن مکان  به جز این که فسفوریلاسیون در کربن 6 رخ می دهد تا به سرعت از آن، اگر مخلوط آزمایش در یک زمان کوتاه بعد، گلوکز 6 فسفات یافت شود این تنها محصول مهم است. به عنوان یک نتیجه، شبکه ای از مسیر های متابولیک در هر سلول بستگی به مجموعه ای از آنزیم های عملکردی است که در حال حاضر می باشد.

   

  کنترل فعالیت

  5 روش اصلی برای کنترل فعالیت انزیم داخل سلول وجود دارد:
  1.فعالیت آنزیم (رونویسی و ترجمه ژن های آنزیم ) می تواند سلول را در پاسخ به تغییرات در داخل ومحیط سلول کم ویا زیاد شود . این نوع تنظیم زن ، آندوکسین و بازداری آنزیم نامیده می شود .
  به عنوان مثال ، باکتری ممکن است به یک مقاومت کننده مانند پنی سلین تبدیل شود ، زیرا آنزیمهایی که بتا لاکتا مکسز نام دارند موجب میشود که تجزیه و هیدرلیز  قطعی بتا لاکتوم داخل مولکول پنی سیلین منعکس شود .
  مثال دیگر آنزیمهایی هستند که داخل کبد میباشد و سیتو کروم  450 Pاکسیداز نام دارند که در متابولیسم دارویی مهم هستند  .
  آندوکسین یا بازداری این آنزیمها می تواند موجب تاثیر متقابل یا حساسیت دارویی شود .
  2. آنزیمها می توانند به بخشهای کوچکتر یا با گذرگاههای متابولیکی متفاوتی تقسیم شوند که در فضاهای متفاوت بافت سلول این اتفاق رخ می دهد به عنوان مثال اسیدهای چرب توسط یک دسته آنزیم در سیتوسل  آندوپلاسما ودستگاه گلژی با هم ترکیب می شوند و توسط دسته متفاوت دیگری از آنزیم ها در میتوکندری به عنوان منبع انرژی استفاده می شوند.

  3.آنزیم ها می توانند توسط بازدارنده ها و فعال سازها تنظیم شوند به عنوان مثال محصول نهایی گذرگاه متابولیک اغلب اوقات برای یکی از اولین آنزیم ها ،بازدار و کند کننده هستند معمولا اولین مرحله یک طرفه و برگشت ناپذیر که مرحله وارد عمل شدن نامیده شده است بنابراین تعدادی از محصول نهایی توسط گذرگاهها تنظیم می شود .این قبیل مکانیسم ها مکانیسم های تنظیمی ،مکانیسم بازیافت یا بازخورد معکوس  نام دارند،زیرا این تعداد محصول نهایی که ساخته می شوند توسط غلظت تراکم خودشان تنظیم می شوند .مکانیسم بازیافت و باخورد معکوس(منفی) می تواند به طور اساسی درصد و سرعت ترکیب و پیوند به واسطه متابولیک ها را بر طبق نیازهای سلول ها تنظیم کند .این مورد به اختصاص دادن مواد و انرژی از لحاظ اقتصادی کمک می کند و از تولید افراطی و مازاد محصول نهایی جلوگیری می کند .کنترل و تنظیم فعالیتهای آنزیمی نگه داری محیط داخلی پایدار در ارگانیسم موجود زنده کمک می کند.

  4.آنزیم ها می تواند از طریق پیرایش واصلاح ترجمه ای دوباره تعدیل و اصلاح شوند این می تواند شامل فسفریلیزاسیون ،میرسیتو لیزاسیون و گلیکوزیلاسیون باشد به عنوانم مثال در پاسخ با انسولین فسفریلیزاسیون آنزیم چند گانه،شامل سنتزگلیکوژن ،به کنترل سنتز (ترکیب)یا تنزل(از هم پاشیدگی)کمک می کند وبه سلول برای پاسخ دادن وبه تغیرات قند خون اجازه می دهد . مثال دیگر از اصلاح ترجمه آنزیم ها تقسیم و گسستگی زنجیره پلی پپتید می باشد.

  کایموتریپسین ،یک پروتئاز گوارشی ،در شکل غیر فعال مانند کایممو تریپسینوژن درپانکراس تولید میشود وبه  این شکل به معده جایی که فعال می شود ،انتقال ذداده می شود این موضوع آنزیم را قبل از اینکه به روده وارد شود،از عمل هضم کردن پانکراس یا بافت های دیگر متوقف می کند.این نوع از پیش ماده غیر فعال در آنزیم تحت عنوان مخمر ،معروف است .

  5.برخی از آنزیم ها وقتی به یک محیط متمایز می شوندو قرار می گیرند فعال می شوند.( (e.g از یک محیط سیتوپلاسم به محیط تری پلاسم ،PH بالا به PH پایین و غیره ...به عنوان مثال ،هماگلوتینین در ویروس آنفلوآنزا توسط یک تغییر ترکیبی به واسطه وضعیت اسیدی ایجاد می شود ،فعال می گردد این اتفاق زمانی رخ می دهد که داخل سلول را اشغال کرده و به لیزوزوم وارد می شود.

  ترجمه شده توسط:حسین نوفلاح و رضا عبدی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 6:0 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱

پرسش وپاسخ درباره روغن

پرسش و پاسخ در باره روغن هاي خوراكي

پرسش و پاسخ در باره روغن هاي خوراكي

 

اگر چنین رویکردی اتخاذ شده باشد بسیار خوبست و من شخصا از تصمیم گیرندگان تشکر می‌کنم. ولی در کنار آن کار آموزشی وسیعی باید صورت گیرد و آن آموزش چگونگی مصرف روغن است چون روغن های مایع باید برای سالاد ها و انواع غذاهایی که تا حرارت جوش می‌روند استفاده شود و برای غذاهایی که درجه روغن بالا می‌رود مناسب نیستند و برای این غذا ها و تمام مواد غذایی که آنها را سرخ می‌کنیم باید از روغن مایع سرخ کردنی که تحمل درجه بالاتری را دارد استفاده کرد.

امیدوارم تمام روغن ها چه مایع و چه مایع سرخ کردنی حاوی برچسبی باشند که میزان چربی اشباع و ایزومر ترانس آنها ذکر شده باشد چون هدف اصلی کاهش آنها در سبد و سفره مردم بود كه در جريان هيدروژناسيون توليد مي شوند و براي سلامتي عروق قلب و مغز مضر هستند . یادمان باشد که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که كاهش 2% اسيد چرب ترانس دريافتي در رژيم غذايي خطر بيماريهاي قلبي و عروقي را 25% كاهش مي دهد.

آیا این اقدام موجب کاهش مصرف روغن در کشور خواهد شد؟

قرار نیست تغییر نوع یارانه و تصحیح آن بر مصرف اثر بگذارد . این اقدام حرکتی به سوی سلامت است به شرطی که مردم مصرف روغن را افزایش ندهند و حتما غذا ها را کمتر سرخ کنند و روغن کمتری هم مصرف کنند .

اگر روغن مایع (انواع مختلفی مانند کنجد، کلزا، آفتابگردان، زیتون و ...) را جایگزین روغن جامد کنیم و در پخت و پز از آن ها استفاده کنیم باز هم دچار چاقی و مشکلات قلبی عروقی می شویم؟ به عبارت دیگر روغن جامد چه تفاوتی با روغن های مایع دارد؟

سوال جالبی است خیلی ها فکر میکنند نوع روغن در چاق شدن اثر دارد اتفاقا نظر سنجی جالبی در چند ماه پیش در بهسایت.پرسیده بودیم سوال این بود مصرف زیاد کدام یک از روغن های باعث چاقی‌ نمی شود؟..تنها کمی بیشتر از نصف پاسخ دهندگان (52 در صد) جواب درست داده بودند و گفته بودند همه روغن ها چاق می‌کنند

باید بدانیم که همه چربیها و روغن ها دوبرابر پروتيین ها و مواد نشاسته ای یا کربو هیدراتها در بدن ما کالری تولید می‌کنند . یعنی یک گرم گوشت یا یک گرم برنج 4 کالری ولی یک گرم روغن یا هر نوع چربی 9 کالری ایجاد می‌کند .

تمام مواد غذایی چرب که ما چربی آنها را نمی‌بینیم مثل گردو ، پسته ،گوشت ، بیسکوییت ها ،انواع شیرینیها ،کراکر ها ، ماست و شیر و پنیر خصوصا پرچرب ها ..... به دلیل چربی پنهان یا نا مشهودشان و به اندازه چربی که دارند کالری بیشتری ایجاد می‌کنند و اگر بی رویه مصرف شوند چاق می‌کنند.

ممکن است اطلاعات بیشتری از این تحقیق بدهید؟

بله حدود 3 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که روغن جامد و 2.7 درصد گفته بودند روغن های مایع چاق نمی کنند. جوابی که درست نیست و شاید آنهاییکه این گزینه را زده اند با ما شوخی کرده اند چون انتظار میرود همه کسانی که به یک سایت دسترسی پیدا میکنند اطلاعات عمومی شان در این حد باشد که بدانند چربی و روغن جامد و مایع فرقی نمی کند همه کالری بالایی ایجاد می‌کنند .

ولی آنچه واقعا تعجب من و گروه هیئت تحریریه را برانگیخت این بود که 37 در صد گفته بودندروغن زیتون چاق نمی کند و همین پاسخ بما نشان می‌دهد که باید در زمینه تغذیه و آموزش تغذیه بیشتر کار کنیم

آیا روغن های مایع و مایع مخصوص سرخ کردن فاقد چربی اشباع و ایزومر ترانس هستند ؟

متاسفانه روغن های مخصوص سرخ کردن هم چربی اشباع دارند و هم ایزومر ترانس ولی مقدار آنها کمتر از روغن جامد قبلی است برای همین درخواست دیگر ما از مسوولین در همان زیر ذره بین این بود که میزان آنها روی قوطی یا ظرف روغن درج شودو ضمنا بهتر است مردم همیشه مقدار کمی از این روغن را بکار ببرید و بعد اگر خواستند خورشت یا غذایتان چرب تر باشد (که امیدواریم نخواهند) میتوانند کمی روغن مایع در حین پخت به غذا اضافه کنند .

حال که صحبت از مصرف روغن ها شد اشاره کنیم که غذاهای سنتی ما ایرانی ها اغلب یک بخش سرخ کردنی دارد بهتر است تفت دادن با روغن کمتر را جایگزین سرخ کردن کنیم و برای این کار از روغن مایع مخصوص سرخ کردن که تحمل حرارت بالا را دارد مصرف کنیم وهیچوقت روغن مایع را برای سرخ کردن استفاده نکنیم چون روغن های مایع اکثرا در حرارت بالا میسوزند و مواد سرطانزا در آنها تولید می‌شود.

در حال حاضر روغن های مایع زیادی در بازار وجود دارد شما کدام نوع را توصیه می‌کنید؟

بله حق با شماست باید به اصل تنوع فکر کنیم روغن های مایع همه نباتی یعنی منشا آنها گیاه است و اگر مجوز از وزارت بهداشت داشته باشند همه مورد قبول هستند ولی نکته ای مهم است و آن اینکه این روغن ها همه حاوی اسید های چرب مختلف هستند و همه هم برای بدن مفیدند خصوصا روغن های مایع مثل کلزا ، آفتاب گردان، کنجد،سویا ، زیتون ، روغن هسته انگور و.... ولی اسید های چرب آنها متفاوت است برای رعایت تنوع که همیشه در تغذیه صحیح از آن میگوییم بهتر است همیشه پابند مصرف یک نوع روغن نشویم و روغن های مایع مختلف را که اسیدهای چرب متفاوت دارند و همه بنوعی مورد نیاز بدن هستند استفاده کنیم. گاهی توصیه میشود دونوع روغن مایع با هم مخلوط شوند مثل روغن زیتون و کلزا تا تقریبا کلیه اسید های چرب مورد نیاز بدن را داشته باشند.

چه توصیه ای برای خوانندگان ما و مسوولین دارید ؟

· موقع خرید روغن ها به تاریخ تولید توجه کنند و روغن تازه تر را بخرند.

· به برچسب روغن توجه کنندد و روغنی که چربیهای یا اسید چرب اشباع کمتری دارد و خصوصا اسید چرب ترانس کمتری دارد را بخرند چربیهای اشباع و اسید چرب ترانس برای عروق ما و خصوصا عروق قلب و مغز خطر ناک هستند.

· غذا ها را کمتر سرخ کنیم و اگر لازم است تفت بدهیم.

· کمتر مواد چرب و روغن مصرف کنیم خصوصا اگر اضافه وزن داریم ویا چاق هستیم

· متاسفانه اکثر شیرینی ها با روغن ها ی جامد تهیه میشوند . امید وارم بزودی تولید کنندگان شیرینی ها هم بتوانند در جهت سلامت شهروندان مصرف روغن های سالم تر را جایگزین کنند.

برای مسوولین توصیه میکنم که ظروف روغن مخصوص سرخ کردن را کوچک کنند و همه روغن ها در ظروفی باشند که نور نبینند ضمنا بعضی از برچسب ها هنوز اطلاعات درستی نمیدهند مثلا برچسب بعضی از روغن های مخصوص سرخ کردن (روغن سرخ کردنی قو) نوشته شده بدون ایزومر ترانس ولی از میزان اسید چرب اشباع هیچ ذکری نشده و این درست نیست.

نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 16:48 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱

روغن پالم؛ مفید برای مقابله با سرطان

روغن پالم؛ مفید برای مقابله با سرطان!

روغن پالم (نخل) بعد از پخت سرشار از اسیدهای چرب اشباع شده می شود و برای همین هم مورد سرزنش کارشناسان تغذیه قرار دارد. اما با این حال نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد که این روغن گیاهی در درمان سرطان موثر است. محققان موسسه ی davos life science که یکی از شرکت های بزرگ کشت درخت نخل در مالزی است پس از مطالعات زیاد به این نتیجه رسیده اند که روغن پالم برای درمان سرطان موثر عمل می کند. محققان به مدت 6 ماه به بیمارانی که از سرطان پروستات رنج می بردند دز بالای توکوفرول دادند. توکوفرول یکی از مولکول های ویتامین e محسوب می شود که از روغن پالم استخراج می شود. نتایج پژوهش های سابق که در آزمایشگاه انجام شده بودند نشان می دهند که این ترکیب طبیعی می تواند قوی تر و مۆثرتر از یکی از داروهای استفاده شده در شیمی درمانی سرطان سینه عمل کند. به خاطر این که این ترکیب با قدرت بیشتری با وضعیت متاستاز مقابله می کند. متاستاز یعنی انتشار سلول های تومورال از هسته اصلی تومور به بافت های مجاور یا دورتر. معمولا بعد از متاستاز، دیگر نمی شود کار زیادی برای بیمار انجام داد و اصطلاحا گفته می شود که بیمار end stage می باشد. بسیاری از پژوهش های دیگر نیز نشان داده اند که روغن پالم می تواند برای سلامتی مضر باشد به خاطر اینکه خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مانند حمله ی قلبی را افزایش دهد اگر چه به نظر می رسد محققان به یافته شان بسیار مطمئن هستند اما برخی از متخصصان بر این عقیده اند که باید جانب احتیاط را رعایت کرد. بسیاری از پژوهش های دیگر نیز نشان داده اند که روغن پالم می تواند برای سلامتی مضر باشد به خاطر اینکه خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مانند حمله ی قلبی را افزایش دهد.
ترجمه: فاطمه مهدی پور medisite

طلاعیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استاندارد اجباری روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانیروغن پالم استئارین

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام نموده است :
نظر به این که انواع روغن نباتی مطابق بند 5 مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس
شورای عالی استاندارد مورخ 5/12/71 مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد 8631 تحت عنوان " روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانیروغن پالم استئارینویژگی ها " در پانصد و پنجاه و نهمین اجلاسیه کمیته ملی مورخ 17/12/84 به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد . الزامات قانونی : تولیدکنندگان و وارد کنندگان این فرآورده تا تاریخ 1/3/89 مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم به عمل آورند . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مراجعه نمایند .

هشدارهای روز بازار جهانی اخبار تحولات نرخ سویا ، روغن پالم

هشدارهای روز بازار جهانی اخبار تحولات نرخ سویا ، روغن پالم روند تحولات نرخ انواع کالا در روز شنبه مورخ 21/6/1388 برابر با 12 سپتامبر 2009 به شرح زیر اعلام گردیده است : افزایش نرخ سویا پس از صعود قیمت نفت : پس از آنکه قیمت نفت خام ترقی کرد واز ارزش دلار کاسته شد . و نیز اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بهبود اقتصاد جهانی بیشتر گردید ، تقاضا برای سویا تا پایان سال بیشتر شد. نرخ سویا با نیم درصد افزایش مواجه گردید . نرخ دلار در مقابل یورو به پایین ترین سطح در 9 ماه گذشته رسیده است . در نتیجه تقاضا برای کالاهائی که بر حسب دلار نرخ گذاری شده اند بیشتر گردیده است . سویا برای تحویل در نوامبر با 3/0 درصد افزایش به هر بوشل 31/9 دلار رسیده است.
*افزایش مجدد قیمت روغن پالم : نگرانی از وقوع پدیده جوی ال نینو که فصل بارندگی را در آسیا به تأخیر می اندازد و در نتیجه به کند شدن رشد این محصول می انجامد سبب گردیدروغن پالم برای تحویل در نوامبر با 8/2 درصد افزایش به هر تن 2240 رینگیت (معادل 642 دلار) برسد تقاضای جهانی برای روغن پالم ممکن است 7 درصد افزایش یابد .
*
رشد اقتصادی آسیا تقاضای جهانی برای کالاها را افزایش داده است : تقاضای جهانی برای خرید کالاها افزایش خواهد یافت زیرا صنعتی شدن آسیا منجر به افزایش هزینه های مصرفی شده است و تکان های ناشی از بسته های محرک اقتصادی کشورها نیز در این روند صعودی قیمت ها مؤثر بوده است . عوامل محرک بنیادی بازار جهانی کالا براساس چشم انداز بلند مدت است. به عقیده کارشناسان، آسیا همچنان موتور محرک رشد بازا جهانی کالا باقی خواهد ماند . در همین حال ضعف دلار نیز به افزایش خرید کالاها کمک کرده است صعود قیمت طلا و روحیه ریسک پذیری سرمایه گذاران و صعود ارزش سهام در آمریکا و اروپا تواما موجبات ترقی قیمت کالاها را پدید آورده اند، طلا ، نفت و مس در زمره کالاهائی هستند که افزایش قیمت چشمگیر داشته اند.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 3:27 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱

روش کار آزمایش خلوص روغن زیتون،بادام،کنجد

آزمایش خلوص روغن زیتون

10سی سی روغن داخل لوله آزمایش،6قطرهH2SO4و9قطرهHNO3داخل لوله آزمایش ریخته درب آن را بسته و به خوبی هم می زنیم بعد از 5دقیقه رنگ را بررسی می کنیم

رنگ زرد روشن:روغن زیتون خالص

رنگ قهوه ای تیره:روغن زیتون ناخالص

آزمایش خلوص روغن بادام(بی بر)

5سی سی روغن و 1سی سی مصرف بی بر داخل لوله آزمایش ریخته در جا آن را بسته و به خوبی هم می زنیم بعد از5 دقیقه وضعیت رنگ را بررسی می کنیم

رنگ زرد روشن:روغن بادام خالص

رنگ تیره:روغن بادام ناخالص

آزمایش حضور روغن کنجد

2سی سی روغن و 1سی سی اسید کلریدریک دارای یک درصد ساکاروز داخل لوله آزمایش ریخته درب آن را بسته و به خوبی هم می زنیم بعد از 5 دقیقه وضعیت روغن را بررسی می کنیم.

رنگ قرمز:حضور سزامول(روغن کنجد)آنتی اکسیدان مخصوص روغ کنجد را نشان می هد.


نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 18:45 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱

روش کار آزمایش عدد یدی

روش کار آزمایش عدد یدی


0.5گرم روغن 10 سی سی اتانول ، 15 سی سی محلول هانوس داخل ارلن در دار ریخته به مدت 30 دقیقه در تاریکی قرار میدهیم سپس 10 سی سی پتاسیم و 10 سی سی آب مقطر 1 سی سی معرف چسب نشاسته اضافه کرده با تیوسولفات سیم0.1 نرمال تا ازبین رفتن رنگ تیره تیتر می کنیم.

عدد یدی برابر است با:

12.61*N*(V1-V2(

M


V1حجم مصرفی تیوسولفات برای شاهد:18

V2حجم مصرفی تیوسولفات برای نمونه:15

نرمالیته تیوسولفات:0.01

عدد یدی:0.7566

07566*10*20=151.32


عدد 10 مربوط به نمونه که 10 سی سی برای تیتراسیون برداشتیم و عدد 20 هم مربوط به اینکه 0.5 نمونه را برای مصرف انتخاب کردیم .

نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 22:22 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱

تاريخچه كد

بارکد
تاریخچه بارکد
در سال 1932 گروهی از فارغ التحصیلان مدرسه مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد به سرپرستی Wallace Flint کار بر روی پروژه جاه طلبانه ای را شروع کردند که سرآغازی بر استاندارد بارکد و سیستمهای مربوط به آن گردید. این پروژه به مشتریان پیشنهاد می کرد تا کالای مورد نظرشان را با برداشتن کارتهای سوراخ شده ای مرتبط به آن کالا از درون کاتالوگ انتخاب کنند. این کارتهای سوراخ شده سپس به کارمندی داده میشد تا برای خواندن، آنرا درون دستگاه "کارت ریدر" Card Reader قرار دهد. در مرحله بعد سیستم بصورت اتومات کالای مربوطه را از انبار مستقیماً به باجه خروجی فروشگاه میفرستاد تا خریدار پس از پرداخت پول، کالا را دریافت کند. در مراحل بعدی با گسترش سیستم، نحوه دریافت وجه، تحویل کالا و رسید به مشتری و ... پیشرفت کرده و به مرحله ای رسیدند که اکنون توسط دستگاه های "بارکد ریدر" Barcode Reader به راحتی عمل تحویل کالا و سپس پرداخت وجه صورت میپذیرد و همچنین هیچ کالایی را نمی توان بدون کم کردن از موجودی انبار فروشگاه از آن خارج کرد، لذا جلوی سرقت کالا تا اندازه زیادی گرفته می شود.
بارکدهای مدرن امروزی از سال 1948 توسعه یافتند. برنارد سیلور، از فارغ التحصیلان موسسه ی تکنولوژی درکسل در فیلادلفیا (Drexel Institute of Technology in Philadelphia) بطور اتفاقی شنید که رییس یک فروشگاه زنجیره ای مواد غذاییمحلی از یکی از روسای دانشگاه میخواهد تا متعهد شود که سیستمی را ایجاد کند تا بطور اتومات اطلاعات کالا را در مرحله بازرسی و "چک اوت" Checkout بخواند. سیلور آنچه را شنیده بود به دوستش نورمن جوزف وودلند Norman Joseph Woodland گفت. نورمن بیست وهفت ساله فارغ التحصیل درکسل و معلم آنجا بود. نورمن شیفته این مشکل شد و شروع به کار روی این مسئله کرد.
اولین ایده ی نورمن استفاده از طرحهایی از جوهری مخصوص بود که زیر نور فرا بنفش بدرخشد. آندو دستگاهی را ساختند که که کار میکرد ولی مشکل این بود که جوهر آن ثبات لازم را نداشت و چاپ طرحواره روی کالا بسیار گران تمام میشد. وودلند معتقد بود که ایده اش جواب خواهد داد. او از محل سهام  چند فروشگاه مقداری عایدی داشت، لذا کار تدریس را رها کرد و به آپارتمان پدربزرگش در فلوریدا رفت تا برای حل این مشکل فراغت بیشتری داشته باشد. 
 
در بیستم اکتبر 1949 وودلند و سیلور فرم ثبت اختراعی را تحت عنوان " طبقه بندی لوازم و روش انجام آن" را پر کردند. آنها اختراعشان را بصورت " هنر طبقه بندی کالا ...از طریق شناسایی طرحواره" توصیف نمودند.
تاریخچه سیستمهای بارکد، بارکد ابداعی توسط وودلند و سیلور را بشکل یک "دایره هدف" یا  Bull’s Eye توصیف میکند که متشکل از دایره های هم مرکز بود. درحالیکه وودلند و سیلور چنین نمادی را ایجاد کردند، نماد اولیه بشکل یک خط مستقیم مشابه بار کدهای 1D امروزی توصیف گردید.          
سرانجام نماد بارکد با طرح چهار خط سفید در یک زمینه تیره شکل گرفت. اولین خط بعنوان خط مبنا و موقعیت سه خط باقیمانده نسبت به خط اول تعیین می شدند. اطلاعات مربوط به یک کالا با حضور یا عدم حضور یکی یا چند تا از خطوط کد بندی میشد که اجازه میداد هفت دسته مختلف از کالا ایجاد شود. بهرحال مخترعان این روش فهمیدند که با افزودن تعداد خطوط میتوان کالاهای بیشتری را کلاسه بندی کرد. مثلاً با ده خط تا 1023 کالا می توانست کد گذاری شود. درخواست حق ثبت اختراع وودلند و سیلور در هفتم اکتبر 1952 به شماره 2612994 در آمریکا به ثبت رسید.
در سال 1962 سیلور در سن 38 سالگی قبل از اینکه کاربرد تجاری باکد را ببیند درگذشت. در سال 1992 وودلند مدال ملی تکنولوژی را از دست رییس جمهور جورج بوش دریافت کرد. این دو مرد پول زیادی بابت ایده خلاقانه خود که شروعی بر تجارت بیلیون دلاری بود دریافت نکردند.
بارکد تا سال 1966 تجاری نشد. انجمن ملی زنجیره مواد غذایی (NAFC) در این سال از سازندگان تجهیزات درخواست کرد تا سیستمی را طراحی کنند که به پروسه دریافت کالا و پرداخت پول (Checkout) شتاب بیشتری دهد. در 1967 شرکت RCA (Radio Corporation of America) اولین سیستم اسکن را در فروشگاه کروگر Kroger در سین سیناتی نصب کرد. کد محصولات توسط "بارکدهای دایره هدف" مشخص میشدند که مجموعه ای از خطوط (یا بارهای bars) دایره ای هم مرکز با عرضهای متفاوت بودند. این بارکدها روی محصول پرینت نمی شدند بلکه بصورت برچسب توسط کارمندان کروگر روی کالا نصب می گردید. اما مشکلاتی برای کد موسوم به RCA/Kroger وجود داشت. در این هنگام نیاز به ارائه استانداردی بود تا تمام تولید کنندگان و فروشندگان محصولات غذایی به آن تجهیز شده و بطور یکسان مورد استفاده قرار گیرد.
 
بارکدهای بین المللی
با توجه به افزایش روز افزون شرکتهای تولیدکننده و تنوع محصولات و نیاز استفاده از بارکد جهت صادرات و ردیابی فرآیندهای تولید به یکی از ملزومات مبدل گشته است ،با استفاده از این تکنولوژی می توان سریالی اختصاصی جهت متمایز نمودن کالاها از یکدیگر اختصاص داد. استانداردهای مختلفی به منظور تولید و استفاده از بارکد وجود دارد ،‌ که معتبرترین آنها استاندارد EAN/UCC می باشد که 90 درصد تجارت جهانی را پوشش می دهد.
در ایران نیز بنا به توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی به بازار جهانی سازمانی با عنوان (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ) زیر نظر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاسیس گردید ، سپس کشور ما به عضویت موسسه بین المللی EAN International درآمد . اغلب بارکدهای استفاده شده در کشورهای مختلف 12 یا 13 رقمی می باشند، که از این استانداردهای بارکد جهت صادرات استفاده میگردد و به عنوان اطلاعات آن سازمان می باشد
بطور خلاصه می توان گفت بارکد تشکیل گردیده است از مجموعه ای از اعداد و خطوط موازی سیاه رنگ با ضخامتهای مختلف که به صورت استاندارد باید در زمینه سفید چاپ نمود که بتوان توسط دستگاههای اسکنر قابل انتقال به رایانه باشند.
بارکدهای مورد استفاده جهت ردیابی ، کنترل محصول و مدیریت انبار تفاوتهائی با استاندارد فوق دارند و این بارکدها فقط برای آن سازمان معنی پیدا می کنند که حاوی اطلاعاتی از قبیل نام کالا ، کد کالا ، قطعات تشکیل دهنده ، نام سازنده مربوط به هر قطعه ، نام اپراتورها ، شماره خط تولید و از این قبیل مشخصه­ها می باشند. بطور خلاصه این بارکد را می توان بعنوان شناسنامه هر محصول دانست . یعنی اگر 100 نوع کالا از یک نوع موجود باشد 100 سریال منحصر بفرد برای هر محصول معرفی می گردد و هر سریال حاوی اطلاعات کامل همان کالا می باشد.
استفاده از تکنولوژی بارکد این امکان را فراهم می سازدتا تغییر اطلاعات به بانکهای اطلاعاتی منتقل و همواره اطلاعات موجودی های خود را بروز نگهداری نمود.
یکی از معضلات مجموعه های تولیدی و فروشگاههای بزرگ، انبار گردانی و مدیریت انبار بوده است که با پیشرفت شایان این تکنولوژی عملیات انبارگردانی حذف و اطلاعات ورود و خروج کالا به صورت Online امکان پذیر گردیده است.
انواع بارکد
 
بارکدها از نظر شکل و ترکیب قرار گرفتن خطوط استانداردهای مختلفی دارند مثل EAN13 , CODE 39 ,CODE 128, EAN 128 ,PDF 417  . . . که هرکدام کارایی خاصی دارند و مهمترین آنها EAN 13  میباشد. در ذیل به معرفی چند نماد (Symbology) بارکد می پردازیم :
 
 
1-    نماد EAN 13
 
 
 
این نماد یکی از مهمترین نوع بارکد می باشد و در جوامع مختلف استفاده زیادی از آن میشود . این نماد در حقیقت نوعی شناسنامه آن کالا محسوب می شود و دربر گیرنده کد کشور- کد شرکت - کد محصول و کد کنترل (چک دجیت ) میباشد. و از یک استاندارد جهانی پیروی میکند .
 
بارکد
تاریخچه بارکد
در سال 1932 گروهی از فارغ التحصیلان مدرسه مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد به سرپرستی Wallace Flint کار بر روی پروژه جاه طلبانه ای را شروع کردند که سرآغازی بر استاندارد بارکد و سیستمهای مربوط به آن گردید. این پروژه به مشتریان پیشنهاد می کرد تا کالای مورد نظرشان را با برداشتن کارتهای سوراخ شده ای مرتبط به آن کالا از درون کاتالوگ انتخاب کنند. این کارتهای سوراخ شده سپس به کارمندی داده میشد تا برای خواندن، آنرا درون دستگاه "کارت ریدر" Card Reader قرار دهد. در مرحله بعد سیستم بصورت اتومات کالای مربوطه را از انبار مستقیماً به باجه خروجی فروشگاه میفرستاد تا خریدار پس از پرداخت پول، کالا را دریافت کند. در مراحل بعدی با گسترش سیستم، نحوه دریافت وجه، تحویل کالا و رسید به مشتری و ... پیشرفت کرده و به مرحله ای رسیدند که اکنون توسط دستگاه های "بارکد ریدر" Barcode Reader به راحتی عمل تحویل کالا و سپس پرداخت وجه صورت میپذیرد و همچنین هیچ کالایی را نمی توان بدون کم کردن از موجودی انبار فروشگاه از آن خارج کرد، لذا جلوی سرقت کالا تا اندازه زیادی گرفته می شود.
بارکدهای مدرن امروزی از سال 1948 توسعه یافتند. برنارد سیلور، از فارغ التحصیلان موسسه ی تکنولوژی درکسل در فیلادلفیا (Drexel Institute of Technology in Philadelphia) بطور اتفاقی شنید که رییس یک فروشگاه زنجیره ای مواد غذاییمحلی از یکی از روسای دانشگاه میخواهد تا متعهد شود که سیستمی را ایجاد کند تا بطور اتومات اطلاعات کالا را در مرحله بازرسی و "چک اوت" Checkout بخواند. سیلور آنچه را شنیده بود به دوستش نورمن جوزف وودلند Norman Joseph Woodland گفت. نورمن بیست وهفت ساله فارغ التحصیل درکسل و معلم آنجا بود. نورمن شیفته این مشکل شد و شروع به کار روی این مسئله کرد.
اولین ایده ی نورمن استفاده از طرحهایی از جوهری مخصوص بود که زیر نور فرا بنفش بدرخشد. آندو دستگاهی را ساختند که که کار میکرد ولی مشکل این بود که جوهر آن ثبات لازم را نداشت و چاپ طرحواره روی کالا بسیار گران تمام میشد. وودلند معتقد بود که ایده اش جواب خواهد داد. او از محل سهام  چند فروشگاه مقداری عایدی داشت، لذا کار تدریس را رها کرد و به آپارتمان پدربزرگش در فلوریدا رفت تا برای حل این مشکل فراغت بیشتری داشته باشد. 
 
در بیستم اکتبر 1949 وودلند و سیلور فرم ثبت اختراعی را تحت عنوان " طبقه بندی لوازم و روش انجام آن" را پر کردند. آنها اختراعشان را بصورت " هنر طبقه بندی کالا ...از طریق شناسایی طرحواره" توصیف نمودند.
تاریخچه سیستمهای بارکد، بارکد ابداعی توسط وودلند و سیلور را بشکل یک "دایره هدف" یا  Bull’s Eye توصیف میکند که متشکل از دایره های هم مرکز بود. درحالیکه وودلند و سیلور چنین نمادی را ایجاد کردند، نماد اولیه بشکل یک خط مستقیم مشابه بار کدهای 1D امروزی توصیف گردید.          
سرانجام نماد بارکد با طرح چهار خط سفید در یک زمینه تیره شکل گرفت. اولین خط بعنوان خط مبنا و موقعیت سه خط باقیمانده نسبت به خط اول تعیین می شدند. اطلاعات مربوط به یک کالا با حضور یا عدم حضور یکی یا چند تا از خطوط کد بندی میشد که اجازه میداد هفت دسته مختلف از کالا ایجاد شود. بهرحال مخترعان این روش فهمیدند که با افزودن تعداد خطوط میتوان کالاهای بیشتری را کلاسه بندی کرد. مثلاً با ده خط تا 1023 کالا می توانست کد گذاری شود. درخواست حق ثبت اختراع وودلند و سیلور در هفتم اکتبر 1952 به شماره 2612994 در آمریکا به ثبت رسید.
در سال 1962 سیلور در سن 38 سالگی قبل از اینکه کاربرد تجاری باکد را ببیند درگذشت. در سال 1992 وودلند مدال ملی تکنولوژی را از دست رییس جمهور جورج بوش دریافت کرد. این دو مرد پول زیادی بابت ایده خلاقانه خود که شروعی بر تجارت بیلیون دلاری بود دریافت نکردند.
بارکد تا سال 1966 تجاری نشد. انجمن ملی زنجیره مواد غذایی (NAFC) در این سال از سازندگان تجهیزات درخواست کرد تا سیستمی را طراحی کنند که به پروسه دریافت کالا و پرداخت پول (Checkout) شتاب بیشتری دهد. در 1967 شرکت RCA (Radio Corporation of America) اولین سیستم اسکن را در فروشگاه کروگر Kroger در سین سیناتی نصب کرد. کد محصولات توسط "بارکدهای دایره هدف" مشخص میشدند که مجموعه ای از خطوط (یا بارهای bars) دایره ای هم مرکز با عرضهای متفاوت بودند. این بارکدها روی محصول پرینت نمی شدند بلکه بصورت برچسب توسط کارمندان کروگر روی کالا نصب می گردید. اما مشکلاتی برای کد موسوم به RCA/Kroger وجود داشت. در این هنگام نیاز به ارائه استانداردی بود تا تمام تولید کنندگان و فروشندگان محصولات غذایی به آن تجهیز شده و بطور یکسان مورد استفاده قرار گیرد.
 
بارکدهای بین المللی
با توجه به افزایش روز افزون شرکتهای تولیدکننده و تنوع محصولات و نیاز استفاده از بارکد جهت صادرات و ردیابی فرآیندهای تولید به یکی از ملزومات مبدل گشته است ،با استفاده از این تکنولوژی می توان سریالی اختصاصی جهت متمایز نمودن کالاها از یکدیگر اختصاص داد. استانداردهای مختلفی به منظور تولید و استفاده از بارکد وجود دارد ،‌ که معتبرترین آنها استاندارد EAN/UCC می باشد که 90 درصد تجارت جهانی را پوشش می دهد.
در ایران نیز بنا به توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی به بازار جهانی سازمانی با عنوان (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ) زیر نظر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاسیس گردید ، سپس کشور ما به عضویت موسسه بین المللی EAN International درآمد . اغلب بارکدهای استفاده شده در کشورهای مختلف 12 یا 13 رقمی می باشند، که از این استانداردهای بارکد جهت صادرات استفاده میگردد و به عنوان اطلاعات آن سازمان می باشد
بطور خلاصه می توان گفت بارکد تشکیل گردیده است از مجموعه ای از اعداد و خطوط موازی سیاه رنگ با ضخامتهای مختلف که به صورت استاندارد باید در زمینه سفید چاپ نمود که بتوان توسط دستگاههای اسکنر قابل انتقال به رایانه باشند.
بارکدهای مورد استفاده جهت ردیابی ، کنترل محصول و مدیریت انبار تفاوتهائی با استاندارد فوق دارند و این بارکدها فقط برای آن سازمان معنی پیدا می کنند که حاوی اطلاعاتی از قبیل نام کالا ، کد کالا ، قطعات تشکیل دهنده ، نام سازنده مربوط به هر قطعه ، نام اپراتورها ، شماره خط تولید و از این قبیل مشخصه­ها می باشند. بطور خلاصه این بارکد را می توان بعنوان شناسنامه هر محصول دانست . یعنی اگر 100 نوع کالا از یک نوع موجود باشد 100 سریال منحصر بفرد برای هر محصول معرفی می گردد و هر سریال حاوی اطلاعات کامل همان کالا می باشد.
استفاده از تکنولوژی بارکد این امکان را فراهم می سازدتا تغییر اطلاعات به بانکهای اطلاعاتی منتقل و همواره اطلاعات موجودی های خود را بروز نگهداری نمود.
یکی از معضلات مجموعه های تولیدی و فروشگاههای بزرگ، انبار گردانی و مدیریت انبار بوده است که با پیشرفت شایان این تکنولوژی عملیات انبارگردانی حذف و اطلاعات ورود و خروج کالا به صورت Online امکان پذیر گردیده است.
انواع بارکد
 
بارکدها از نظر شکل و ترکیب قرار گرفتن خطوط استانداردهای مختلفی دارند مثل EAN13 , CODE 39 ,CODE 128, EAN 128 ,PDF 417  . . . که هرکدام کارایی خاصی دارند و مهمترین آنها EAN 13  میباشد. در ذیل به معرفی چند نماد (Symbology) بارکد می پردازیم :
 
 
1-    نماد EAN 13
 
 
 
این نماد یکی از مهمترین نوع بارکد می باشد و در جوامع مختلف استفاده زیادی از آن میشود . این نماد در حقیقت نوعی شناسنامه آن کالا محسوب می شود و دربر گیرنده کد کشور- کد شرکت - کد محصول و کد کنترل (چک دجیت ) میباشد. و از یک استاندارد جهانی پیروی میکند .
 
نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 11:19 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱

اندیس یدی

        آزمایشگاه تکنولوژی روغن

نام آزمایش: اندازه گیری اندیس یدی در روغن ها وچربی ها

مقدمه:  اندیس يدي : بر طبق تعريف ، عدد يد ، مقدار يد جذب شده ( بر حسب گرم ) توسط 100 گرم چربي است .

چربيهاي غيراشباع مانند ساير تركيبات غيراشباع در محل پيوندهاي دوگانه با يد باند مي شوند و تركيب اضافي توليد مي كنند . بنابراين عدد يد مي تواند ميزان اشباعي يا غيراشباعي چربيها را مشخص كند . يك مول يد توسط هر يك از باندهاي دوگانه مصرف مي شود . تركيب يد با پيوندهاي دوگانه واكنش كندي است ، ولي در حضور كلريدها اين عمل سرعت مي يابد . در عمل مقدار زيادي از يد را با چربي مورد آزمايش مخلوط مي كنند ، مقداري از يد توسط پيوندهاي دوگانه جذب مي شوند ، يدهاي باقي مانده را مي توان از طريق تيتراسيون بدست آورد .

پس به عبارتي عدد يدي مقياسي از درجه هيدروژناسيون ( اشباع شدن ) اسيدهاي چرب موجود در چربي است . در واقع عدد يد بالاتر به معني درجه اشباع بيشتر است كه تيتر پايينتري خواهد داشت .

عدد يد تا حد زيادي در بيشتر چربيها و روغن ها به ميزان اسيد پالمتيك ، اولئيك و لينولئيك بستگي دارد .

به طور تقريبي :

 ( درصد اسيد لينولئيك * 8/1 ) + ( درصد اسيداولئيك * 9/0 ) = عدد يد

بین اندیس یدی ونقطه ذوب رابطه معکوس دارد هر چه  روغن غیر اشباع تر باشد اندیس یدی بیشتر می شود. همچنین فساد چربی در اثر اکسیداسیون با اندیس یدی ارتباط مستقیم دارد(چون هر چه باند دوگانه بیشتر باشد اندیس یدی بیشتر می شود ودر نتیجه فساد بیشتر میشود بدلیل اینکه اکسیژن بیشتری می تواند به باند دوگانه متصل شود). اندیس یدی شاخصی برای پیشرفت فرآیند هیدروژناسیون در صنعت روغن است. : به طور کلی اندیس یدی به دو روش عمده هانوس و ویجس قابل اندازه گیری است.

در روش هانوس معرف هالوژنه مصرفی عبارتست از برومید برومید ید در اسید استیک ، در حالیکه در روش ویجس معرف هالوژنه عبارتست از کلرید ید در اسید استیک.

وسایل آزمایش : روغن زیتون – الکل سفید – بورت – شعله – سود  نرمال-  پیپت - پوآر – ارلن مایر – معرف فنل فتالئین .       

روش اجرای آزمون :

مقدار 0.25 گرم از نمونه روغن را در یک ارلن مایر در سباده ای وزن می کنیم و 10cc کلروفرم زیر هود به آن اضافه می کنیم سپس 25cc معرف هانوس با استفاده از پیپت حبابدار به آن اضافه می کنیم و در ارلن را می گذاریم به مدت 30 دقیقه در یک جای تاریک قرار می دهیم و گاه گاهی هم می زنیم .سپس 15cc محلول یدید پتاسیم 15% به آن اضافه می کنیم، سپس 100cc آب ممقطر جوشیده و سرد شده به آن اضافه می کنیم و بعد محلول را محلول تیوسولفات 0.1 نرمال تیتر میکنیم تا جایی که رنگ قرمز مایل به قهوه ای تبدیل به رگ زرد شود.          سپس 10 قطره چسب ناسته اضافه می کنیم و تا بیرنگ شدن کامل تیتر می کنیم .  حجم مصرفی برای نمونه مجموع دو تیتراسیون انجام شده است. در ضمن آزمایش فوق را دقیقا برای شاهد تکرار می کنیم.   

 


 

نوشته شده توسط حسین نوفلاح در 14:54 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر